• 03 734 30 10
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pot do danes

okvir 1

Vsako obdobje v razvoju našega vrtca je imelo svoj čas, svoje prednosti in slabosti. In obdobje 65. let je prineslo vsakemu v življenju mnogo lepih trenutkov.

Prvi zapisi v Kroniko vrtca segajo v daljne leto 1945.

1945 – 1955


54 pred vrtcem big


Na pobudo AFŽ je bilo ustanovljeno zavetišče za 29 vojnih sirot starih od 7 do 14 let. Leto kasneje le-te preselijo na Polzelo, v grad Šenek. Vsled naraščanja industrijske proizvodnje so se v delo začelo vključevati mlade matere, ki pa so v času svoje zaposlitve potrebovale varstvo za svoje otroke. Tako so uredili »Dom igre in dela« ali  »DID«  za 16 otrok. Zgradbo so v naslednjih letih postopoma adaptirali, urejali in vzdrževali s pomočjo humanitarnih organizacij ter sindikatov tovarn v kraju (Volna, Pivovarna, Rudnik Huda jama, Elektrarna Fala, Zdravilišče). Število otrok, ki so obiskovali dom, je počasi naraščalo. Leta 1950 je v domu 45 otrok. 1951. leta se vse ustanove za predšolske otroke preimenujejo v »Otroški vrtec«, ki postane ustanova s samostojnim financiranjem. Starši so morali prispevati delež za oskrbne stroške, ostale stroške pa so pokrivali z dotacijami Sveta za socialno skrbstvo.

1945 – 1955

1955 - 1965

54 pred vrtcem big


Otroški vrtec obiskuje 65 otrok v starosti od 3 – 7 let. V nadaljnjih letih je bila naloga vzgojiteljic, da čimbolj približajo in prepričajo starše o pomenu vrtca in dokažejo kvaliteto vrtca v primerjavi s  »črnim varstvom«. Zaradi bojazni pred okužbo otroške paralize niha število vpisanih otrok iz leta v leto. Epidemija ošpic, decembra 1956, povzroči celo zaprtje vrtca za 14 dni. 1961 leta se otroški vrtec preimenuje v Vzgojno-varstveni zavod. Otroci so razdeljeni v 3 skupine: mlajšo, starejšo in popoldansko. V popoldanski skupini so bili otroci stari od 3-11 let, vrtec pa je bil odprt od 6.-18. ure.

1965 - 1975

54 pred vrtcem big


Število otrok se je zmanjšalo na 2 skupini. V tem desetletju so se nadaljevala družbena prizadevanja za večje vključenost v zavod. V šol. letu 1969/1970 je moralo vodstvo zavoda po navodilih svetovalke ukiniti varstvo za šolske otroke. Le-ti so imeli možnost samo še koriščenja kosil v vrtcu. 1. septembra 1970 se zopet organizirajo 3 skupine otrok. Prvič se organizira »mala šola«. Zaradi vse večjega poudarka na delu predšolske vzgoje se združimo z novoustanovljenim zavodom v Radečah. Skupni zavod se imenuje Vzgojno-varstveni zavod Občine Laško. Leta 1971 je v vrtcu v Laškem prvič odklonjenih 15 otrok. Kljub požrtvovalnemu delu in skrbi za zgradbo, je le-to začel najedati zob časa. Vse več je bilo težav, ki so se kopičile iz leta v leto in zahtevale vse večja in večja sredstva za popravilo in obnovo. Zaposleni v vrtcu pa so v upanju na skorajšnjo novogradnjo vrtca lažje premagovali tegobe takratnega časa. In, kot navaja pisec kronike, so v šolskem letu 1973/1974 na parceli, kjer naj bi bil novi vrtec, zaropotali buldožerji. Oktobra 1974 so se pričele priprave na selitev v nov vrtec z 98 otroki v 5-ih skupinah.

1965 - 1975

1975 – 1985

54 pred vrtcem big


V tem  letu je končana druga faza izgradnje novega vrtca še s 4 oddelki in telovadnico.  Na pobudo Zavoda SRS za šolstvo se je vsa dejavnost za predšolske vzgoje iz osnovnih šol začela prenašati na vrtce. S prehodom na nov način financiranja (svobodna menjava dela), je VVZ večji del prihodkov dobival na osnovi meril v samoupravnem sporazumevanju z uporabniki, manjši del pa z neposrednimi plačili staršev.

Decembra, leta 1977, je otvoritev novega vrtca v Rimskih Toplicah za potrebe 30 otrok v dveh oddelkih. SPPŠ (skrajšan program priprave na šolo) se izvaja v Laškem in v Rimskih Toplicah.

1977. leta se VVZ  in preimenuje v VIO Laško TOZD  VVZ  Občine Laško.

Vrtec obiskuje 300 otrok v 16 oddelkih (10 Laško, 4 Radeče in 2 Rimske Toplice). V sklopu  SPPŠ se po vseh KS izvajajo »cicibanove urice«. Oktobra 1982 začne v Rimskih Toplicah delovati prva varstvena družina ga. Dremel, mesec kasneje pa še druga ga. Kaše. Število oddelkov se nato iz leta v leto povečuje. V Zidanem Mostu novembra 1984 začne poslovati enota v prostorih podružnične OŠ s 13 otroki.

1985 – 1995

54 pred vrtcem big


Vedno več pozornosti se posveča kvaliteti življenja v vrtcu. Vzgojno-varstveno delo se odvija v 17 oddelkih s 385. otroki in 2 družinskih varstvih. Zaradi potreb po varstvu najmljaših otrok v vrtcu Laško se oktobra 1987 odpre družinsko varstvo Rajh na Strmci, 1990 pa družinsko varstvo Bonšek v Debru. 1. 7. 1991. leta vrtec ni več združen v VIO, ampak  je samostojen Vzgojno-varstveni zavod Občine Laško z organizacijskimi enotami (Laško, Rim. Toplice, Zidani Most, Radeče). Spomladi 1995 se začno intenzivne priprave  za razmejitev občine Laško in občine Radeče ter s tem hkrati razmejitev obeh vrtcev. Jeseni se ustanovita dva samostojna  javna zavoda (1 v občini Radeče,1 v občini Laško).

1985 – 1995

1995 – 2005

54 pred vrtcem big


Ob razmejitvi občin ostane v vrtcu Laško 10 odd. v DE Laško, 2 odd. v Rim. Toplicah, 1 odd. v Zidanem Mostu in 3 odd. družinskih varstev. 1996 je slavnostna  otvoritev podružnične osnovne šole v Sedražu, kjer so se uredili prostori za 1 oddelek vrtca. Marec 1996 je druga velika prelomnica za vse zaposlene v vrtcih, saj takrat stopi v veljavo nov Zakon o vrtcih, ki pomeni začetek velikih sprememb v vrtcu, v izobrazbeni strukturi zaposlenih, prinesel nam je nove kadrovske in prostorske normative  ter normative o najvišjem dopustnem številu otrok v oddelku. 1998 v Zidanem Mostu popolnoma adaptiramo staro stanovanje  v 1. nadstropju podružnične OŠ. Število otrok iz leta v leto skladno z dopustnimi normativi počasi narašča, zato v Laškem1999. leta odpremo še dva odd. na podružnični osnovni šoli  Dušan Poženel.  Marca 2000 v sklopu nove podružnične OŠ v Jurkloštru odpremo en kombiniran odd., 2001 pa pridobimo nov prizidek vrtca v Rimskih Toplicah za najmlajše otroke od 1-3 let. Družinska varstva se postopno zapirajo bodisi zaradi upokojitve delavk  ali zaradi neustrezne izobrazbe zaposlenih.

Septembra 2003 se všolata  dve generaciji predšolskih otrok, ukinejo se SPPŠ. Kljub velikemu številu otrok, ki se všolajo, se število vpisanih otrok povečuje. V šol. letu 2004/2005 imamo v vrtcu Laško vpisanih 344 otrok v 19 skupinah: DE Laško z Dušanom Poženelom 13, Rimske Toplice 3, Zidani Most 1, Jurklošter 1, Sedraž 1.

 

2005 -2010

54 pred vrtcem big


"Vrtec Laško se sooča z veliko prostorsko stisk," navaja Novi tednik 6.januarja 2006.  Edina prava rešitev je torej gradnja novega vrtca v naselju Debro, poleg že zgrajene nove osnovne šole. Otroke, ki so obiskovali vrtec na lokaciji podružnične osnovne šole Dušan Poženel smo preselili v  novo zgrajen vrtec v Debru  novembra 2008 in poskrbeli za 92 otrok v petih oddelkih v starosti od 1 leta pa vse do vstopa v šolo. Tudi vrtec v Rimskih Toplicah je premajhen za vse vpisane otroke, zato še edini razpoložljivi prostor namenjen športnim in gibalnim aktivnostim spremenimo v igralnico.Dodatne oddelke odpiramo še v Sedražu (september 2007), v Zidanem mostu (september 2008) ter 2 oddelka družinskega varstva.

V novo zgrajeni podružnični osnovni šoli Šentrupert septembra 2010 odpremo kombiniran oddelek za  19 otrok.

Ob koncu leta 2010 štejemo v Vrtcu Laško 27 oddelkov s 453 otroki na 8 lokacijah.

Na koncu pregleda zgodovine vrtca ugotavljam, da sprehod skozi preteklost obudi v nas samih veliko prijetnih spominov in je nam vsem  vodilo za prihajajoče nove izzive.

Ponosna sem,  da sem ravnateljica vrtca, da  lahko nadaljujem dobro začeto delo svojih predhodnikov in da mi je dano voditi tako dober vzgojiteljski zbor.

Hvala vsem delavcem vrtca, otrokom in staršem za kamenčke, ki smo jih skupaj spretno in z občutkom polagali v mozaik zgodovine našega vrtca.

2005 -2010

Na koncu pregleda zgodovine vrtca ugotavljam, da sprehod skozi preteklost obudi v nas samih veliko prijetnih spominov in je nam vsem vodilo za prihajajoče nove izzive. Ponosna sem, da sem ravnateljica vrtca, da lahko nadaljujem dobro začeto delo svojih predhodnikov in da mi je dano voditi tako dober vzgojiteljski zbor. Hvala vsem delavcem vrtca, otrokom in staršem za kamenčke, ki smo jih skupaj spretno in z občutkom polagali v mozaik zgodovine našega vrtca.


Zapisala ravnateljica Vrtca Laško v obdobju 1996 - 2016:
Greta Labohar Škoberne

© 1945 - 2024 Vse pravice Vrtec Laško - Izvedba zORBIT s.p.