Plačilo vrtca

Cenik

(obrazec za Direktno obremenitev)

 1. PLAČILA STARŠEV
 •   Programi predšolske vzgoje se financirajo iz:

Javnih sredstev

-  Sredstev ustanovitelja (občina)

-  Plačila staršev

Donacij in drugih virov

 • Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo za programe v vrtcu, če na Centru za socialno delo oz. na Centru občine s stalnim bivališčem oddajo izpolnjen obrazec – Pravice iz javnih sredstev;
 • Starši otrok lahko enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra uveljavijo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši  o odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.  Za rezervacijo starši plačajo 50% njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
 • Ob vsakem ponovnem vpisu je potrebno urediti vse kot pri prvem vpisu (zdravniško potrdilo, Obrazec Pravica iz javnih sredstev ter ostale priloge s katerimi smo Vas pisno seznanili pri vpisu vašega otroka v vrtec).
 • Za otroke, ki se vključijo v vrtec med letom, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši oddajo vlogo najkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo.

 

 • Plačilo staršev določi Center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede, upoštevajoč bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v R Sloveniji.

Starši lahko plačajo največ 77% od cene programa, kar predstavlja polno plačilo.

V primeru, da je otrok zaradi bolezni nepretrgoma odsoten najmanj 30 koledarskih dni, se plačilo staršev za en mesec odsotnosti otroka zmanjša tako, da znaša 10% njim določenega zneska. Za vsak nadaljnji dan odsotnosti se zniža za ustrezen delež živil. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti.To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

SKLEP O DOLOČITVI CENE PROGRAMOV V VRTCU LAŠKO JE NA VOLJO NA OGLASNIH DESKAH VSEH ENOT VRTCA LAŠKO.

Vrtec Laško

Cesta na Svetino 2a

3270 Laško

Tel.: 03-734-30-10

Fax: 03-734-30-13

vrtec.lasko@guest.arnes.si

 • 10.07.2020

  VRTEC LAŠKO JE PRIDOBIL CERTIFIKAT VODA IZ PIPE

  Spoštovani! Z veseljem sporočamo, da se je v torek, 23. 6. 2020, Vrtec Laško pridružil skupini okoljsko odgovornih podjetij in inštitucij in se zavezal k uživanju pitne vode iz pipe na ravni celotne organizacije.

Arhiv novic